Privacyverklaring

Privacyverklaring stichting Oosterhout Hartveilig

Stichting Oosterhout Hartveilig, gevestigd aan Hagebeemd 3, 4907 DM Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.oosterhouthartveilig.nl/
info@oosterhouthartveilig.nl
Hagebeemd 3
4907 DM Oosterhout
+31 6 239 14 698
+31 6 400 22 204

LWWM van Bijnen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Oosterhout Hartveilig.
Hij/zij is te bereiken via voorzitter@oosterhouthartveilig.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Oosterhout Hartveilig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oosterhouthartveilig.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijk verleden, genetische / biometrische gegevens) worden niet door ons opgeslagen of verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Oosterhout Hartveilig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om certificaten reanimatie aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Oosterhout Hartveilig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Oosterhout Hartveilig) tussen zit.

Stichting Oosterhout Hartveilig gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook en Gmail voor het opslaan en verwerken van de gegevens. Deze gegevens blijven lokaal op onze eigen computers staan en worden niet verspreid via internet, anders dan via direct mailcontact met u of bestuursleden van onze stichting.

Stichting Oosterhout Hartveilig zorgt voor een veilige verwerking en opslag van gegevens door deze te beveiligen met virusscanners, wachtwoorden en beperkte toegang.

De toegang van uw gegevens en het verwerken daarvan is beperkt tot secretaris, voorzitter en, voor zover noodzakelijk, instructeurs die cursussen verzorgen.

Datalekken

Stichting Oosterhout Hartveilig waakt ervoor dat er datalekken ontstaan. Mocht dit toch onverhoopt het geval zijn dat zal dit direct gemeld worden bij de Functionaris Gegevensbescherming. Deze zal vervolgens het bestuur op de hoogte stellen en dit ook onverwijld melden aan betrokkenen. Verder wordt een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stichting Oosterhout Hartveilig gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze website is beveiligd middels een SSL-certificaat. Hierdoor zijn de gegevens die van en naar de website worden verstuurd versleuteld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Oosterhout Hartveilig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Voor- en achternaam5 jaarOverzicht gevolgde opleiding/geldigheid
Geslacht5 jaarOverzicht gevolgde opleiding/geldigheid
Geboortedatum5 jaarOverzicht gevolgde opleiding/geldigheid
Geboorteplaats5 jaarOverzicht gevolgde opleiding/geldigheid
Adres5 jaarOverzicht gevolgde opleiding/geldigheid
Telefoonnummer5 jaarOverzicht gevolgde opleiding/geldigheid
E-mailadres5 jaarOverzicht gevolgde opleiding/geldigheid
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch5 jaarOverzicht gevolgde opleiding/geldigheid

Deze gegevens worden allemaal gebruikt om contact te leggen voor eventuele herhalingscursussen reanimatie en/of voor het plaatsen, herplaatsen of onderhoud van onze AED’s.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Oosterhout Hartveilig verstrekt geen gegevens aan derden. Zij doet dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cameratoezicht

Stichting Oosterhout Hartveilig maakt geen gebruik van cameratoezicht. Wel is het mogelijk dat er tijdens cursussen en/of bijeenkomsten foto’s en/of video-opnamen worden gemaakt. Deze beelden zullen alleen gebruikt worden tijdens de betreffende cursus of bijeenkomst om e.e.a. te verduidelijken.

Na de bijeenkomst worden de beelden direct vernietigd.

Mocht Stichting Oosterhout Hartveilig een foto en/of video willen gebruiken voor andere doeleinden dan zal zij altijd eerst om toestemming vragen van de geportretteerden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen – beperken van gebruik

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Oosterhout Hartveilig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oosterhouthartveilig.nl

Indien u de verwerking van uw gegevens wilt beperken in welke zin dan ook zullen we daar gehoor aan geven. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via bovengenoemd mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Oosterhout Hartveilig wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Oosterhout Hartveilig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon (+31 6 239 14 698) of via info@oosterhouthartveilig.nl